!
The Collie Nose
!"#$%&'()'*++$&'()',-./#'01(0'
'
!
:HOFRPHWRWKHQHZ&ROOLH5HVFXHRI
*UHDWHU,OOLQRLV,QFQHZVOHWWHU&5*,
LVUHSXEOLVKLQJWKHQHZVOHWWHUWRNHHS
\RXLQIRUPHGRIHYHU\WKLQJ&ROOLH5HV
FXHGRHV%HVLGHV&5*,HYHQWVZH
ZLOOVKDUHKRZRXUUHVFXHGFROOLHVKDYH
LPSDFWHGOLYHV(DFKLVVXHZLOOIHDWXUH
VSHFLDO!QHHGVFROOLHVUHPDUNDEOHYRO
XQWHHUVDQGLQIRUPDWLYHDQGKHDUW
ZDUPLQJVWRULHVWRKHOSPDLQWDLQWKH
KHDOWKDQGZHOO!EHLQJRI\RXUFROOLH"
&5*,LVSURXGWREHDQRUJDQL]DWLRQ
WKDWQRWRQO\UHVFXHVDQGDGRSWVEXW
WKRURXJKO\VXSSRUWVRXU
DGRSWHUV
DQG
DGRSWHHV2XU&5*,IDFHERRNSDJH
SURYLGHVDIRUXPWRDVNTXHVWLRQVDQG
WRJLYHDQGUHFHLYHFROOLHDGYLFHIURP
WKH&5*,FRPPXQLW\$VDOZD\V&5*,
ERDUGPHPEHUVDQGVWDIIDUHDYDLODEOH
YLDWKHLQIRUPDWLRQOLQHDQGZHEVLWH"
)RVWHUKRPHVDUHDWUHPHQGRXVDVVHW
RXUHQWLUHUHVFXHSURFHVVUHOLHVRQWKH
ORYHDQGGHGLFDWLRQRIRXUIRVWHUHUV
:KHQDFRQIXVHGDQGIULJKWHQHGFROOLH
FRPHVWR&5*,LWLVSODFHGLQDIRVWHU
KRPHDIWHUYHWWLQJ)RVWHUKRPHVUH
TXLUHDXQLTXHVHWRIVNLOOVWRKDQGOH
PDQ\GLIIHUHQWLVVXHV6R&5*,SUR
YLGHVIRVWHUKRPHVZLWKWKHVXSSRUWRI
DQH[WUHPHO\NQRZOHGJHDEOHVWDIIDQG
ZLWKVHPLQDUVWRWUDLQDQGHGXFDWH"
2QEHKDOIRIWKHERDUGRIGLUHFWRUV
WKDQN\RXIRU\RXUVXSSRUW%HFDXVHRI
RXUYROXQWHHUVDQGVXSSRUWHUV&5*,
KDVVDYHGPRUHWKDQFROOLHV
VLQFHLWVLQFHSWLRQ\HDUVDJR"
-RKQ&\PHUPDQ"
23'4"##&&5'6&"5 7.8'
!
"#$%!&#'()*%!$(+(,!(-.(/0(1!02%0!%!.23$(!
/%))!$(%,)4!56!4(%,'!%73!839)1!)(%1!03!02(!
/,(%0#3$!3:!;3)) #(!<('/9(!3:!=,(%0(,!>))#$3#'?!
>$/@!
!
>$!A9$(!5BBC?!%!83D%$ !:,3D!%$302(,!137!
,('/9(!7,39.!/%))(1!"#$%!%E390!%!439$7 !!
'%E)(!%$1!82#0(!:(D%)(!/3))#(!02%0!2%1!E(($!
09,$(1!#$03!%$#D%)!/3$0,3)!#$!;2#/%73@!F(G
/%9'(!02(!/#04!3:!;2#/%73!3.(,%0(1!%'!%!*#))!
'2()0(,?!0#D(!8%'!3:!02(!(''($/(@!
!
H:0(,!%,,#+#$7!23D(!:,3D!2(,!I3E!%'!%!)(7%)!
%''#'0%$0?!"#$%!/%))(1!02(!'2()0(,!03!)(0!
02(D!*$38!02%0!'2( !8%'!3$!2(,!8%4@!!!!!
H//3D.%$#(1!E4!2(,!CGD3$02G3)1!7,%$1'3$!
%$1!%!:,#($1?!"#$ %!%,,#+(1!%0!02(!'2()0(,!5C!
D#$90('!E(:3,(!/) 3'#$7!%$1!8%'!03)1!02%0!#0!
8%'!033!)%0(!03!2().!2(,@!J#02!.(,'9% '#+(G
$(''?!'2(!/3$+# $/(1!02(!'2()0(,!03!,()(%'(!
02(!/3))#(@!
!
³,GLGQ¶WLQWHQGWRRSHQXSDUHVFXHRUJDQL]DWLRQ´7LQDVD\V³,MXVW
WKRXJKWµ7KLVFROOLHQHHGVUHVFXH¶´!
!
"#$%!9'(1!2(,!38$!:9$1'!:3,!02(!:#,'0!083!/3))#('!%$1!02($!730!2().!:,3D!
/3$0%/0'!%0!02(!;($0,%)!K0%0('!;3))#(!;)9E?!82#/2!'(0!9.!%!13$%0#3$!I%,@!
;3))# (!<('/9(!8%'!%)'3!E%/*(1!%0!02(!%$$9%)!H,)#$7 03$!L(0!M-.3?!82(,(!
"#$%!/3))(/0(1!13$%0#3$'!%$1!)(%,$(1!:,3D!302(,!,('/9(!7,39.'!%E390!
,(N9#,(D($0'!%$1!:3,D'!03!3.(,%0(!)(7%))4@!
!
>$!O3+(DE(,!5BBC?!;3))#(!<('/9(! 3:! =,(%0(,!>))#$3#'?!02(!3$)4!/3))#(!,('G
/9(!3,7%$#P%0#3$!#$!02(!'0%0(?!,(/(#+(1!$3$.,3:#0!'0%09'@!Q9,#$7!02(!:#,'0!
4(%,?!"#$%!%$1!'(+(,%)!+3)9$0((,'!'%+(1!D3,(!02%$!RS!/3))#('@!
!
"#$%!,(D(DE(,'!8 3, *#$7!#$03!02(!$#720!03!,9$!;<=>!E(/%9'(!'2(!%)'3!
83,*(1!:9))!0#D(!#$!138$038$!;2#/%73?!/%,(1!:3,!2(,!.%,($0'?!2().(1!
,%#'(!%!7,%$1'3$!%$1!'238(1!/3))#('!:3,!/3$:3,D%0#3$@!
!
"#$%!7#+('!/,(1#0 !03!2(,!+3)9$0((,'!%$1!Q,@!A(,(D4!F9#'2% '!3:!=)($!M))4$!
H$#D%)!T3'.#0%)!:3,!2().#$7 !D%*(!;3))#(!<('/9(!%!'9//(''@!
9:&'2&;/55/5;'"<'7'=/++/"5'
>&&'?*>@6?,)'-7;&'0'
&R!IRXQGHU7LQD.LVHONDRI
&5*,ZLWKKHUUHVFXHFROOLHV
IURPOHIW/DFH\DQG&DSRQH"
A&#B"%&'C"'4DE*'
!
'
!"#$5C&&.'
>-"C#/;:C'
³,WGRHVQ¶WWDNHMXVWRQHSHUVRQ´VKHVD\V³,WWDNHVDIDPLO\WRPDNH
WKLVZRUN´!
!
;<=>!$38!'2()0(,'!%$1!.,3+#1('!23D('!:3,!D3,(!02%$!US!/3))#('!%$$9%))4!
8#02!02(!2().!3:!%E390!CS!+3)9$0((,'?!(-0($1#$7!:,3D!%!:3'0(,!23D(!#$!
K.,#$7:#()1!03!/3$0%/0'!#$!'3902(,$!J#'/3$'#$@!
!
³7KHIRVWHUKRPHVDUHRXUYHLQV´VD\VWKHFRG :39$1(,!%$1!0,(%'9, (,!3:!
&5*,³:LWKRXWWKHPZHFRXOGQRWUHKRPHDEDQGRQHGFROOLHV´!
!
F('#1('!,%#'#$7!%!'3$!%$1!1%9720(,!%$1!83,*#$7!:9))!0#D(?!"#$%!2%'!
38$(1!$#$(!/3))#('?!#$/)91#$7!083!/2%D.#3$!'238!137'@!=9('0'!%,(!3:0($!
7,((0(1!E4!2(,!083! ,('/9(!/3))#('?!%!'%E)(!%$1!82# 0(!D%)(!%$1!%!0,#/3)3,!
:(D%)(?!823!8%'!.,(7$%$0!82($!'2(!8%'!0%*($!#$@!V;<=>!:39$1!23D('!
:3,!%)) !:#+(!.9.. #('!%$1!02(!:%02(,!3:!02(!)#00(,@W!"83!302(,!:(D%)('?!%!
E)9(!D(,)(!/3))#(!%$1!%!'3:0G/3%0(1!82(%0($!0(,,#(,?!%)'3!)#+(!%0!2(,!X#')(!
23D(@!
!
M+(,4!,33D!2%'!%!/ 3))#(!02(D(?!,%$7#$ 7!:,3D!:#79,#$('!#$!02(!)#+#$7!,33D!
03!/3))#(!.) %/(D%0'!#$!02(!1#$#$7!,33D@! >$!2(,!3::#/(?!/(,0#:# /%0('!3:!%.G
.,(/#%0#3$!2%$7!3$!02(!8%)) !%$1!/3))#(!#D%7('!%,(!(+(,482(,(?!#$/)91#$7!
%!
2%$1G
.%#$0(1!/3))#(!3$!%!/(1%,!/2('0?!%!K%$1#/%'0!:#79,#$(!%$1!%!/3))#(!
$#720)#7 20@!!
!
"#$%!%1D# ,('!02(!.(,'3$%)#04!%$1!#$09#0#3$!3:!%!/3))#(!%$1!,(D(DE(,'!238!
2(,!/3))#(!K#$E%1!*$(8!#$'0#$/0#+()4!238!03!%..,3%/2!%!E 34!8#02!/(,(E,%)!
SDOV\+HGURSSHGDWR\LQWKHER\¶VODSDQGSOD\HGJHQWO\VKHVD\V
EHFDXVHKHVHQVHGWKHER\¶VOLPLWHGPRYHPHQW<HWVKHUHFDOOV6LQEDG
GLGQ¶WPLQGNQRFNLQJRYHUWZRFKDLUVWRPDNHKLVZD\EDFNWRWKHER\
:3,!%!:#$%)!7331E4(@!!!
!
7LQD¶VQH[WYLVLRQLVWRLQYROYHPRUH\RXQJSHRSOHLQWKH&5*,PLVVLRQ
K2(!+#(8'!/2#)1,($!%'!23.(!:3,!02(!:909,(!%$1!8%$0'!03!/,(%0(!%!+3)9$G
0((,!7,39.!03!(19/%0 (!F,38$#('?!;9E!K/390'!%$1!302(,!43902!3,7%$#P%G
0#3$'!%E390!02(!$(7%0#+(!#D.%/0'!3:!E(#$7!%!02,38%8%4!'3/#(04@!
!
³,WKLQNVWDUWLQJFKLOGUHQRIIDWDQHDUO\DJHZLOOJLYHWKHPWKHLQVLJKW
WKDWWKHVHGRJVGRKDYHKHDUWVDQGVRXOV´7LQDVD\V³$QGZKHQWKH\¶UH
02,38$!%8%4?!02(!)33*!02%0!439!'((!3$!02(#,!:%/('!%$1!02(!'%1$(''!#$!
WKHLUH\HVLW¶VKHDUWEUHDNLQJ´!
!
T(,!7,(%0('0!,(8%,1!#'!'((#$7!%!/3))#(!2977(1!%,39$1 !02(!$(/*!E4!%!/2#)1!
%'!'2(!)(%+('!02(!23D(!3:!%$!%13.0#+(!:%D#)4@!H$1!"#$%!7(0'!0(%,4G(4(1!
(+(,4!K(.0(DE(,!82($!02(!.%,%1(!3:!%1 3.0 (1!%$1!:3'0(,!/3))#('!%$1!
02(#,!:%D#)#('!2(%1!138$!02(!.%02!:3,!02(!%$$9%)!;<=>!.#/$#/@!
!
³&ROOLHVDUHRQHRIWKHPRVWIRUJLYLQJEUHHGVDURXQG´VKHVD\V³1R
D%00(,!82%0!02(4!2%+(!73$(!02,3972?!02(4!'238!#DD (1#%0(?!9$/3$1#G
WLRQDOORYHDQGJUDWLWXGHZKHQWKH\FRPHLQWRUHVFXH´!
?*>@6?,)'<."%'-7;&'(''
A&##5&++'4#/5/B'
"2(!.9E)#/!#'!#$+#0(1!03!02(!02# ,1!%$ $9%)!4DE*'A&##5&++'4#/5/B?!03!E(!
2()1!('-F%FGH'-F%F',-./#'(I'%0!=)($!M))4$!H$#D%)!T3'.#0%)@!Y%//#$%0#3$'!
%$1!.,(+($0#+(!D(1#/%0#3$'!8#))!E(!3::(,(1@!"2(!,(7#'0,%0#3$!:((!#'!ZC!%$ 1!
.,(,(7#'0,%0#3$!#'!,(N9#,(1@!"2(!:3,D!#'!%+%#)%E)(!%0!888@/3))#(,('/9(@3,7@!!!!
23'E7/#'J/&8./B:+&5'
Y3)9$0((,!Q%8$!=)9'P(*!#'!$3!
'0,%$7(,!03!%13.0#$7!'.(/#%)G
$((1'!137'@!Q%8$ !%13.0(1!Q9*(!
82($!2(!8%'!%$!%19)0!137!%$1!
/%,(1!:3,!2#D!9$0#)!2(!1#(1!%!/39G
.)(!3:!D3$02'!%73@!!
H0!%E390!02%0!0#D(?!<9:9'!/%D(!
#$03!;3))#(!<('/9(!D%00(1!03!02(!
'*#$!%$1!'9::(,#$7!:,3D!
2(%,083,D@
!
T(!2%1!E(($!0(02(,(1!03!%!137G
239'(?!8(%02(,#$7!(+(,4!'03,D@!
T(!2%1!$(+(,!E(($!03 !%!+(0(,#$%,G
#%$!%$1!8%'!$30!7#+($!02(!2(%,0G
83,D!.,(+($0#+(@!!
Q%8$!+3)9$0((,(1!03!:3'0(,!<9:9'!
%$1!2(!'03)(!2(,!2(%,0@!T(!$((1(1!
03!E(!7#+($!02(!/2%$/(!03!2(%)!#$!
%!N9#(0?!)3+#$7!23D(@!
Q9*(!2%1!%)'3!'9::(,(1!:,3D!
2(%,083,D?!'3!Q%8$!*$(8!82%0!
WRH[SHFWGXULQJ5XIXV¶
0,(%0 D( $ 0@! !!
³7KLVDGRSWLRQILOOHGWKHKROHLQ
P\KHDUW´'DZQVD\V³+HLV
'9/2!%!7331!E34@!>!'0%,0(1!
0,%#$#$ 7
!
2#D!%E390 ![S!1%4'!%:0(,!2(!/%D(!
03!)#+(!8#02!D(@!J#02#$!083!
8((*'?!2(!*$(8!'#-!/3DD%$1'?!
LQFOXGLQJKDQGVLJQDOV´!
J%0/2#$7!<9:9'!.(,:3,D!:3,!Q%8$!
'238'!02#'!.%#,!#'!%!.(,:(/0!D%0/2@!
Q%8$!#'!.,391!3:!2#D!%$1!2# '!%/G
/3D.)#'2D($0'\!³+HLVJUHDWZLWK
302(,!137'!%$1!)3+('!.(3.)(@!T#'!
/3%0!#'!7,38#$ 7!#$!E(%90#:9))4!%$1!
KHLVORRNLQJYHU\KDQGVRPH´!
H'!<9:9'!%$1!Q%8$!'D#)(?!3$(!
83$1(,'?!823 !,('/9(1!823]!
!
0'
!
'
'K&7.CL".%'M&L+ '
23'E7/#'J/&8./B:+&5'
J%,D!8(%02(,!/%D(!+(,4!(%,)4!02#'!'.,#$7@!H'!%!,('9)0?!>!2%+(!09,$(1!
D4!%00($0#3$!03!%$$ 9%)!2(%)02!/3$/(,$'!(%,)#(,!02%$!9'9%)@!>!*$38!.,(G
+($0#3$!#'!02(!*(4!03!%+3#1!1,(%1(1!8%,D!8(%02(,!.% ,%'#0('@!>!)3+(!D4!
083!'($#3,!/3)) #('!%$1!>!8%$0!02(D!#$!D4!)#:(!%'!)3$7!%'!.3''#E)(@!
Q(/#1#$7!82%0!03!13!03!.,3+#1(!02(!+(,4!E('0!/%,(!/%$!E(!/3$:9'#$7@!>!
$((1(1!03!E(/3D(!%!E(00(,G(19/%0(1!137!38$(,@!>!/3$0%/0(1!Q,@!A(,(D4!
F9#'2%'!3:!=)($!M))4$!H$#D%)!T3'.#0%)!:3,!%!/)(%,!%$1!'#D.)(!(-.)%$%0#3$@!
³7KLVZLQWHUZDVDYHU\JRRGH[DPSOHRIZK\LWLVLPSHUDWLYHIRUGRJVWR
E(!7#+($!4(%,GURXQGSUHYHQWLRQ´'U%XLVKDVVD\V³3HWVZKRDUHRQ
9$#$0(,,9.0(1!/%, (!%,(!'9,(!03!E(!2(%,083,DGIUHH´!
H'!2(!0%)*'!03!D(?!>!,(D(DE(,!02(!'# $#'0(,!D3'N9#03!>!'%8!23+(,#$7!#$!
D4!*#0/2($!02#'!A%$9%,4@!X9/*#)4?!D4!137'!2%+(!E(($!7#+($!02(!3$/(G%G
D3$02!/2(8%E)(@!!!!
³$QRWKHUYHU\JRRGUHDVRQWRNHHS\RXUGRJVRQ\HDUG,39$1!.,(+($0#3$!
LVWUDYHO´'U%XLVKDVVD\V!
T(!,(D#$1'!D(!02%0!D%$4!3:!9'!0,%+()!03!8%,D(,!'0%0('?!('.(/#%))4!3+(,!
02(!23)#1%4'?!%$1!3:0($!0%*(!39,!.(0'!%)3$7@!J(!.90!39,!.(0'!%0!,#'*!#:!8(!
2%+(!$30!/3$0#$9(1!02(!/3$'#'0($0!., 37,%D@!
³7KHKHDUWZRUPSURGXFWVQRWRQO\SUHYHQWKHDUWZRUPEXWDOVRSUHYHQW
PDQ\RWKHULQWHVWLQDOSDUDVLWHV´KHVD\V!
>!033*!D4!.%/*%7(! :,3D!D4!/%E#$(0!%$1 !)33*(1!%0!02(!/3+(,@!K9 ,(!
HQRXJKLWUHDG³7DEVWRSUHYHQWKHDUWZRUPGLVHDVHKRRNZRUPV
URXQGZRUPVDQGZKLSZRUPV´:RQGHUIXO,IHHOJUHDWWKDW,FDQSURWHFW
D4!/3))#('!:,3D!%))!3:!02%0!8#02!%!3$/(G%GD3$02!(%'4!/2(8%E)(!0%E@!!!
^3,!023'(!83$1(,#$7!824!137'!$((1!03!E( !0('0(1!%$$9%))4?!(+($!#:!
WKH\¶UHRQKHDUWZRUPSUHYHQWLYH\HDUG,39$1?!Q,@!F9#'2%'!2%'!02(!!!!!!
%$'8(,@!
³'RJVZKRKDYHEHHQELWWHQE\DPRVTXLWRFDUU\LQJKHDUWZRUPWKLV\HDU
D%4!$30!2%+(!%!.3'#0#+(!0('0?!'238#$7!02(4!%,(!#$:(/0(1?!9$0#)!02(!:3))38G
LQJ\HDU´KHH[SODLQV!
,QDGGLWLRQ'U%XLVKDVZDUQV³,IWKHSUHYHQWLYHLVQRWJLYHQ\HDUG
,39$1!8#02!%!4(%,)4!2(%,083,D!0 ('0?!02(!8%,,%$04!#'!$3!)3$7(,!79%,%$G
WHHGDQGEHFRPHVYRLGE\WKHPDQXIDFWXUHU´!
"2#'!%)3$(!#'!%!+(,4!/3D.())#$7!,(%'3$!03!7#+(!D4!137'!02(#,!2(%,083,D!
0,(%0D($0!4(%,G,39$1!8#02!%$!%$$9%)!0('0!%'!8())@!>$!%11#0#3$?!#:!D4!
137'!%,(!#$:(/0(1?!>!8%$0!03!/%0/2!#0!(%,)4!%$1!0,(%0!02(!1#'(%'(!%'!'33$!
%'!.3''#E)(@!!!
^#$%)) 4?!82($!.,(+($0#$7!2(%,083,D?!>!$((1!03!,(D(DE(,!02%0!'3D(!/3)G
)#('!%,(!+(,4!'($'# 0#+(!03!/(,0%#$!1,97'@!H//3,1#$7!03!02(!;3))#(!T(%)02!
^39$1%0#3$?!'3D(!/3))#('!/%,,4!%!'.(/#:#/!7($(!02%0!D%*('!02(D!9$%E)(!
03!03)(,%0(!#+(,D( /0#$?!%!1,97!:39$1!#$!D%$4!2(%,083,D!.,(+($0#+('@!
=($(0#/!0('0'!%,(!%+%#)%E)(!03!:#$1!390 !82(02(,!3,!$30!02(4!/%,,4!02(!
7($(@!T38(+(,?!D4!/3))#('!2%+(!$30!2%1!02(!0('0!%$1!>!$((1!03!E(!/%,(G
4.3+C7#'2"L#'
>&&'K@,D9AND=)'-7;&'H'
O'
"2(,(!8(,(!'0,#*('?!'.%,('?!)30'!3:!
7900(,!E%))'!%$1!D9/2!)%9720(,!%0!
02(':#,'0!%$$9%)!;3))#(!;,4'0%)!F38)!
%0!X#')(!X%$('@!"2(!E38)#$7!8%'!'3!
D9/2!:9$!%$1!%))!:3,!%!7,(%0!
/%9'(\!39,!23D()(''!/3))#('!$((1G
#$7!:331?!7,33D#$7!%$1!D(1#/%)!
/%,(@!!
"2(!.#PP%!)9 $/2!'%0#':#(1!%))!823!
/%D(!29$7,4?!02%$ *'!03!"#$%!
&#'()*%@!!!
"2%$*'!03!02(!P$+/5&++&+'758'
<7%/#/&+'L:"'+-" 5+".&8'7'#75&Q'
+DQG13DZł0LFKH%DJł:RRG\
F9#/*GL3$0#%/G*0&ł<RUNYLOOH$QLPDO
+RVSLWDOł*OHQ(OO\Q$QLPDO+RVSLWDO
ł3HW6XSSOLHV3OXV%ROLQJEURRNł
,QWHJUDWLYH3HW&DUH+DQRYHU3DUNł
/LD6RSKLDł$UWLVWLF'RJ&DW
*URRPLQJł$LFKLQJHU)DPLO\7KHLU
&ROOLH%R\Vł%UDGOH\5XWK%DNHU
K03,D?!=%E)(?!Q%#'4!_!L,#$/(''!
`9,!.7<<#&'-./R&+!3:: (,(1!(+(,4G
02#$7!:,3D!%,083,*!03!.(0!
'9..)#('@!
"2%$*'!03\!:HW1RVHł)DEULFD
0#3$'091#3@/3D!ł5HIOHFWLRQV0HWURł
6OURPDQFUHDWLRQVFRPł1DSHUYLOOH
3HWFRł;1DLOV
!ł
O%#)!K%)3$!3:!X#')(!
ł
A(8()'!
E\-XOHVł6X]LH6LPQLFN
ł
=%#)!
'LHGULFKVHQł0LFKDHO.DKIHOGWł
'DYLG1DQF\5LFKHUWł6WHSKHQ
6DQGUD5XE\ł0LFKHOOH+LUVFKł'LDQH
7URVWł6XVLH0RQFHNł&DUROLQH/HZLV
ł*HRUJH.DUHQ+D\HVł.LP1HOVRQ
ł/LQGD3XSLFKł0DU\=ZLUQł.DUHQ
'DXOWRQ/DQJHł*HRUJH5RKGHł
$QQLH'XNHł%RE1LHOVRQł.DWK\
.ODXVHł-DQ%HUJODQGł$QQ)HOGPDQ
ł'LDQHV+DOOPDUNł0DQGLOHV
5LVWRUDQWHł7KHUHVH'DYLVRI7')DE
ULFDWLRQVł*ORULD=XFFDURł&RUULQH
0XUSK\ł&DURO)RVWHUł&RUULQH*ORULD
'RULV.XFLNł)ULHGD+RZDUG!
&913'!03!39,!S"#$5C&&.+'823!3,G
7%$#P(1!02#'!%:0(,$33$\!a#/2() )(!
+LUVFKł-RKQ
;4D(,D%$
!ł&DURO)RVWHU
ł'LDQH7URVWł(ULFD5RVHQEHUJł
(ZD-DQNRZVNLł*DLO'LHGULFKVHQł
.LP1HOVRQł0DUOHQH'RKHUUł5XWK
%UDGOH\%DNHUł6XVLH0RQFHNł7LQD
.LVHONDł3DWWLH%RZPDQ!
J(!D9'0!02%$*!39,!/3)3,:9)!%$1!
($0(,0%#$#$7!:3,09$(0())(,?!L%00#(!
F38D%$@!T(,!D3'0!#D.3,0%$0!!
>&&'4DT>9,6'2NA6)'-7;&'I'
!
U-B"%/5;'@S&5C+'
:9)@!Y(0(,#$%,#%$'!%,(!8())!%8%,(!3:!02#'!7($(0#/!# ''9(!'.(/#:#/!03!/3))#('!
%$1!8#))!'0((,!02(!/3))#(!38$(,!#$!02(!,#720!1#,(/0#3$!82($!/233'#$7!%!
.,319/0@!!!
J2($!/233'# $7!%!0('0!:3,!439,!137?!/3$'#1(,!02(!3.0# 3$'@!Q,@!F9#'2%'!(-G
.)%#$'!02%0!E('#1('!02(!'#D.) (!2(%,083,D!0('0?!02(,(!%,(!0('0'!02%0!D%4!!
*((.!D4!3)1(,!/3)) #('!#$!0#.03.!/3$1#0#3$@!K3D(!0('0'!/3+(,!2(%,083,D!
%$1!302(,!2(%)0 2!/3$/(,$'@!!
+HLQIRUPVPHRIWKH³KHDUWZRUPWLFNWHVW´ZKLFKZLOOFKHFNIRUEORRGG
E3,$(!1#'(%'('?!'9/2!%'!X4D(!1#'(%'(@ !H$302(,!%+%#)%E)(!0('0!#'!%!
³KHDUWZRUPSDQHOWHVW´ZKLFKFKHFNVKRZZHOOP\GRJ¶VRUJDQVDUH
IXQFWLRQLQJ,GLGFDWFKP\ROGHUGRJ¶VNLGQH\SUREOHPVHDUO\ZLWKVXFKD
0('0!%$1!.90!2#D!3$!%!.,('/,#.0#3$!1#(0!03!')38!#0'!.,37,(' '@!!!
>!%..,(/#%0(!02(!0#D(!Q,@!F9#'2%'!033*!03!7#+(!D(!%) )!02#'!#$:3,D%0#3$!'3!>!
/39)1!.%''!#0!%)3$7@!H$1!>!'3!%..,(/#%0(!E(#$7!7#+($!02(!'#D.)(!+(,'#3$@!!!
K3!2(,(!#'!82%0!>!)(%,$(1!:,3D!Q,@!F9#'2%'!#$!%!$90'2())\!!!
"2(!4(%,)4!2(%,083,D!0('0!#'!(%'4!%$1!,()%0#+()4!.%#$)(''!:3,!D4!137'@!
2QHOLWWOHQHHGOHSRNHLVDOOLWWDNHV7KHUHDUHWHVWRSWLRQVDQGP\GRJ¶V
13/03,!8#))!79#1(!D(@!!!
a4!+(0(,#$%,#%$!8#))!2().!D(!/233'(!%!'%:(!.,(+($0#+(!:3,!D4!.(0'@!"2#'!
#'!('.(/#%))4!#D.3,0%$0!:3,!/3))#(!38$(,'@!!
&((.#$7!D4!137'!3$!%$!9$#$0(,,9.0(1!. ,37,%D!8#02!%!4(%,)4!2(%,083,D!
0('0!#'!#D.(,%0#+(!03!'((!D4!137'!)#+(!%!)3$7!%$1!2(%)024!)#:(@!!!
"2(!/2(8%E)(!0%E'! /39)1!$30!E(!(%'#(,!03!7#+(@!J2($!>!)33*!%0!02(!/3'0!
DQGFRQVLGHUWKHOLVWRI³EDGGRJVWXII´LWSUHYHQWV,NQRZWKHLQYHVW
PHQWJLYHVPHD³ELJEDQJIRUWKHEXFN´7KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJLV
NQRZLQJP\WZRFROOLHVDUHSURWHFWHG7KLVSHDFHRIPLQG«SULFHOHVV!
;3))# (!<('/9(!3:!=,(%0(,!>))#$3#'?!>$/@?!#'!23'0#$7!#0 '!:#,'0!%$$9%)!+($13,!
:%#,?!/D]\'D\=LHV'HDOHU¶V'D<]H?'5""5GH'-F%F'>7C$.873?!V$5&'0?!
%0!02(!M%'0'#1(!; 3DD9$#04!;($0(,?!)3/%0(1!%0!02(!/3,$(,!3:!J#)'3$!%$1 !
Y%$!F9,($!'0,((0'!#$!F%0%+#%@!
"2(!(+($0!#'!1('#7$(1!03!7#+(!02(!.9E)#/!%$!3..3,09$#0 4!03!1#'/3+(,!)3/%)!
'D%))!E9'#$(''('!%$1!/,%:0(,'!%$1!03!0%*(!%1+%$0%7(!3:!.,319/0'!%$1!
'(,+#/('@!a(,/2%$1 #'(!8#))!E(!%+%#)%E)(!:3,!.9,/2%'(@!L%,0#/#.%$0'!/%$!!
%)'3!E#1 !3$!D(,/2%$1#'(!19,#$7!%!'#)($0!%9/0#3$?!03!E(!2()1!%0![\[S!.@D@!
F3302'!%,(!'0#))!%+%#)%E)(!:3,!'D%)) !E9'#$(''('?!23D(GE%'(1!E9'#$(''('!
%$1!/,%:0(,'@!"2(!/3'0!:3,!%!E3302!#'!Z[S@!F9'#$(''('!%,(!%)'3!%'*(1!03!
13$%0(!%!'#)($0!%9/0#3$!#0(D!83,02!ZCS@!!
L,3/((1'!8#))!2().!'9..3,0!02(!/,#0# /%)!.,37,%D'!02%0!;<= >!. ,3 +#1('!:3,!
/3))#('!823!/3D (!#$03!02(!,('/9(!7,39.!E(/%9'(!3:!%E%$13$D($0?!%E9'(!
3,!$(7)(/0@!
a3,(!#$:3,D%0#3$!%$1!%!,(7#'0,%0#3$!:3,D!8#))!E(!.3'0(1!'33$!%0!02(!8(EG
'#0(!888@/3)) #(,('/9(@3,7@!"2(!,(7#'0,%0#3$!:3,D!%$1!E3302!:((!D9'0!E(!
D%#)(1!E4!a%4!R5@!!!!!
K@,D9AND=)'<."%'-7;&'O''
23'E7/#'J/&8./B:+&5'
a%$4!/3))#(!:%$'!/3D(!:,3D!02(!
JHQHUDWLRQZKRZDWFKHG³/DVVLH´!
>!E()3$7!03!02%0!7($(,%0#3$!%$1!
:())!#$!)3+(!8#02!/3))#('!E(/%9'(!3:!
02(#,!E(%904?!)3+(!%$1!)34%)04@!
>!8%'!7)9(1!8((*)4!03!02(!"Y!%$1!
%$-#39')4!8%#0(1!03!'((!X%''#(!
'%+(!02(!83,)1@!>!
8%0/2(1
!%'!'2(!
,('/9(1!A(::!0,%..(1!9$1(,!%!:%))G
($!0,((?!"#DD4!:,3D !02(!
#$:%D39'
!
8())!%$1!%$#D%)'!:,3D!
:3,('0
!:#,('@!
K3D(!3:!9'!2%+(!(-.(,#($/(1!02#'!
+%)3,!%$1!)34%)04@!<3'(D%,4!
K/2%)/*!#'!'9/2!%!.(,'3$@!
<3'(D%,4!'($0!9'!%$! (D%#)!,(G
/($0)4
!
03!02%$*!9'!:3,!H$$#(?!823!!
8%'!%13.0(1!:,3D!;3))#(!<('/9(!
3:!=,(%0(,!>))#$3#'!D3,(!02%$!55!
4(%,'!%73@!<3'(D%,4!2%'!83$G
1(,(1!82%0!2(,!%$'8(,!839)1!E(!
LIVKHZDVDVNHG³:KDWFRXOGD
FROOLHGRDWDQDGYDQFHGDJH"´
K2(!$38!*$38'!2(,! ,('.3$'(!
ZRXOGEH³7KDWFROOLHFRXOGYHU\
ZHOOVDYH\RXUOLIH´!!!
<3'(D%,4!8%'!/3D#$7!23D(!8#02!
7,3/(,#('!3$!%!8# $0(,!1%4@!K2(!
')#..(1!%$1!:() )!3$!#/(!%'!'2(!/%,G
,#(1!2(,!E%7'!%$1!8%'!*$3/*(1!
9$/3$'/#39'!#$!02(!E#00(,!/3)1@!
³,ZRXOGKDYHODLQRXWLQWKHFROG
%$1!'$38!%$1!.3' '#E)4!:%))($!#$03!
24.302(,D#%!#:!$30!:3,!02(!E)(''G
#$7!3:!D4!'8((0!/ 3))#(!8%0/2#$7!
3+(,!D(!:,3D!02(!.#/09,(!
ZLQGRZ´
!
<3'(D%,4!'%4'@!
³$QQLHUDLVHGVXFKDUXFNXVVKH
8%'!%E)(!03!%8%* ($!D4!29'E%$1@!
,RZH$QQLHP\OLIH´VKHVD\V!
³,WLVDOODERXWWKHORYHDQGOR\DO
04!3:!D4!/3))#(@!"2,3972!(+(,4!E#0!
3:!D4!,(/3+(,4?!H$$#(!2%'!E(($!%!
)34%)!/3D.%$#3$!%$1!:,#($1@!
"2%$*!439!:3,!;3))#(!<('/9(!%$1!
:3,!02(!)#+('!02%0!439!'%+(!(+(,4!
GD\´!
J#'13D!/3D('!8#02!%7(@!>!02#$*!
H$$#(!D%4!E(!%'!8#'(!%'!X%''#(@!!!!
!
,'D&7#'K&."'
H'
!
!
.,(1#/0#3$!E(/%D( !+(,4!/)(%,!%'!
'2(!)33*(1!#$03!2(,!/,4'0%)!E%))@!
6KHH[FODLPHG³,VHHLWLQWKH
'0%,'b!a%$4!23D()(''!/3))#('!8#))!
:#$1!23D('?!02%$*'!03!02(!2%,1!
83,*!3:!39,!1(1#/%0(1!+3)9$0 ((,'!
%$1!%8('3D(!7($ (,3'#04!3:!39,!
'9..3,0#+(!13$3 ,'@ !"2 (!:909,(!#'!
E,#720(,!:3,!39,!23D()(''!137'?!
WKDQNVWRVRPDQ\´!
H$1!02%$*'!03!02(!<"#W+'L:"'7CG
C&58&8!39,!:#,'0!;3))#(!;,4'0%)!
F38)@!c39,!'9..3,0!8%'!(''($0#%)!
03!D% *(! 02 #' !(+($0!%!7,(%0!'9/ /(''@!
4DT>9,6'2NA6)'<."%'-7;&'O''
.LG·V&RUQHU
!
!
!
! !
?7C/&'758'D/#&3'
>7C/5'
K"-&'
=&.&8/C:'A375C)'>$R/&'>/%5/BW)'? 7C:3'
@.C%"&8'758',.C'J/&8./B:+&5';&C'.&783'
<".'7'<.7%&'7C'C:&'4"##/&'4.3+C7#'2"L#F''
!
=&.&8/C:'
A375C'758'
V&75'K/#CR'
!
I'
2"55/&'
!
A32$!;4D(,D%$?!L,('#1($0! !
Y#/*#!J#)1(,?!Y#/(!L,('#1($0!
"#$%!&#'()*%?!",(%'9,(,!
;%,3)#$(!X(8#'?!K(/,(0%,4!
<3E(,0!`)'3$?!J(ED%'0(,d>"!
&#D!e%$1'0,%?!;2%#,.(,'3$!
a#/2())(!T#,'/2?!M+($0!;33,1#$%03,
!
a#/2())(!<37(,'?!H13.0#3$!;33,1#$%03,!
X'
Collie&Rescue&of&Greater&Illinois,&Inc.,&is&a&nonprofit&corporation&
established&in&1995.&We&provide&shelter&and&care&to&purebred&collies&
which&have&been&abandoned&or&turned&in&to&shelters.&Email&
info@collierescue.org,&call&(630)&415H1206&or&visit&the&website&
www.collierescu e.org.&
23'E&".;&'D":8& !
2IWHQZKHQ,¶PRXWLQSXEOLFZLWKFROOLHVSHRSOHDVNPH³+RZGR\RXNHHS\RXUGRJVORRNLQJVRZHOOG*(.0]!a4!
GRJORRNVOLNHKHVKHEURXJKWWKHRXWVLGHLQVLGH´!
,¶PKDSS\ZKHQVRPHRQHQRWLFHVP\JURRPLQJHIIRUWVDQG,¶GOLNHWRVKDUHP\WLSVZLWK\RX!
"2(!:#,'0!'0(.!#'!02(!E,9'2G390@!<(D3+(!%$4!D% 0'!3,!0%$7)('!8#02!%!7,33D#$7!'.,%4d0%$7)(!,(D3+(,@!V>!'977('0!
f5!H))!K4'0(D'@W!<(D3+#$7!02(!D%0'!3,!0%$7)('!E(:3,(!E%02#$7!D%*('!0 2(!I3E!(%'#(,@!V"2(!D%0'!%$1!0%$7)('!
8#))!0#720($!82($!8(0@W!g'(!%!1(D%00#$7!,%*(!%$1!83,*!#$!'(/0#3$'!:3,!E('0!,('9)0'@!K.,%4!02 (!0%$7)(!,(D3+(,!
3$!02(!'(/0#3$!02%0!439!%,(!83,*#$7!3$!%$1!E,9'2@!!
c39!D%4!$((1!2().!82($!439!%,(!7#+#$7!439,!/3))#(!%!E%02@!H!2%$12()1!'238(,!2(%1!1(:#$#0()4!2().'!#$!8(00#$7!
439,!/3))#(!138$@!c 39!8%$0!02(!/3%0!03!E(!+(,4!8(0!E(:3,(!439!%..)4!%$4!'3%.@!>!9'(!%!137G3,#( $0(1!'2%D.33!
IRUPXOD&LQGUD7H[WXUL]LQJ6KDPSRR/DWKHUWKHVKDPSRRWKURXJKRXWWKHGRJ¶VERG\LQFOXGLQJWKHOHJV
FKHVWEHOO\DQGKDLUXQGHUWKHWDLOWKHVNLUWV%HVXUHWRULQVHWKRURXJKO\,I\RXGRQ¶WJHWDOOWKHVKDPSRR
390?!02(!'*#$!8#) )!#0/2@!"3!D%*(!'9,(!02(!'2%D.33!2%'!E(($!,(D3+(1?!,# $'(!439,!2%$1!%$1!.(0!439,!/ 3))#(@!>:!
439!'((!'2%D.33!3$!439,!2%$1'?!439!2%+(!$30!,#$'(1!8() )!($3972@!!
1H[WWULP\RXUFROOLH¶VQDLOVZKLOHWKH\¶UHVRIWHQHGIURPWKHEDWK8VHDODUJHQDLOFOLSSHUVXFKDV0LOOHUV
^3,7(!$%#)!/)#..(,'W!%$1!/)#. !(%/2!$%#)!%!)#00)(!%0!%!0#D(@!J2($!439!'((!%!82#0(!130?!'03.@!>:!439!13!$30!:(()!/3DG
:3,0%E)(!/)#..#$7!$%#)'?!%'*!439,!+(0(,#$%,#%$!03!'238!439!238@!!
$IWHUWKHFROOLH¶VEDWKWDNHDVOLFNHUEUXVKWREUXVKRXWWKHVLON\KDLUEHKLQGWKHHDUVDUPSLWVKDLURQWKHUHDU
3:!%))!:39,!)(7'!V02(! :(%02(,'W?!E())4!%,(%!%$1!9$1(,'#1(!3:!02(!0%#)@!"2($!E,9'2!02(!E314?!E,9'2#$7!%7%#$ '0!02(!
JUDLQWRZDUGWKHFROOLH¶VKHDGWRUHPRYHWKHXQGHUFRDW7KHXQGHUFRDWLVWKHFRDWWKDWXVXDOO\VKHGVDURXQG
DFROOLH¶VELUWKGD\IRUPDOHVDQGDURXQGDFROOLH¶VKHDWF\FOHIRUIHPDOHVHYHU\VL[WRHLJKWPRQWKV!
"3!1,4!%!/3))#(?!%!137!2%#,!1,4(,!#'!+(,4!(::(/0#+(@!V>!)#*(!02(!a(0,3!H#,!^3,/(!137!1,4(,@W!>:!439!9'(!%!29D%$!
2%#,!1,4(,?!9'(!02(!)38!'(00#$ 7!E(/%9'(!302(,8#'(!%#,!E(/3D('!033!230!%$1!439,!/3))#(!/%$!3+(,2(%0@!c39!'239)1!
E)38GGU\HYHU\LQFKRIWKHFROOLH¶VVNLQDQGFRDW,FRPELQHDKDLUGU\HUDQGWRZHOWRVSHHGXSWKHGU\LQJSUR
FHVV'RQ¶WOHW\RXUFROOLHJRRXWVLGHIRUWZRWRWKUHHKRXUVWRHQVXUHWKDWWKHFRDWLVFRPSOHWHO\GU\7KHEDWK
KDVGLVWXUEHGWKHGRJ¶VQDWXUDORLOVDQGWKHGRJZLOOEHODFNLQJXQGHUFRDW!
`$/(!02(!/3))#(!#'!1,#(1!/3D.)(0()4?!>!9'(!%!'.,%4!E300)(!%$1!D#-!D3'0)4!8%0(,!%$1!%!'D%))!%D39$0!3:!137G
:,#($1)4!/3$1#0#3$(,!V'9/2!%'!;#$1,%!a%-#/%,(!03!,(19/(!'2(11#$7W@!J2#)(!'.,%4#$7!02(!/3))#(!#$!'(/0#3$'?!9'(!%!
SLQEUXVKDQGEUXVKWKHFRDWVWUDLJKWXS7KLVZLOOFUHDWHWKHHIIHFWWKDW\RXUFROOLHLV³IOXII\´$IWHUEUXVKLQJ
)(0!439,!/3))#(!'2%*(!%$1!439!8#))!2%+(!%!/3))#(!02%0!)33*'!)#*(!2(d'2(!I9'0!/%D(!23D(!:,3D!02(!7,33D(,@!^3,!
7,(%0!,('9)0'?!%!/3))#(!'239)1!E(!023,3972)4!7,33D(1!%0!)(%'0!08#/(!%!4(%,!VH.,#)!%$1!`/03E(,W!%$1!'239)1!E(!
E,9'2(1!%0!)(%'0!3$/(!%!8((*@!!
!
T"$.'!"/B&'4"$5C+'
E.""%/5;'9/-+'
2"7.8'=&%P&.+'
!
"3!E(00(,!D((0!02 (!$((1'!3:!
WKH&5*,FRPPXQLW\ZH¶GOLNH
03!2(%,!439,!/3DD($0'!%E390!
WKLVQHZVOHWWHU:H¶GDOVROLNH
03!2(%,!439,!'977( '0#3$'!:3,!
:909,(!%,0#/)('?!'9/2!%'!
.(,'3$%)!
(-.(,#($/('!#$!%13.0#$7!3,!:3'G
0(,#$7!/3))#('@!`,!#:!439!2%+(!%!
WRSLFEXWGRQ¶WIHHO
/3D:3, 0%E)(
!
'9ED#00#$7!439,!38$!%,0#/)(?!
ZH¶OOVHWRXULQWUHSLGUHSRUWHUV
03!83,*!3$!#0b!;3$0%/0!9'!%0!
#$:3h/3))#(,('/9(@3,7 @!!!!
!
&